Szkoła  realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie.

 

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w szczególności:

 1. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 2. przygotowuje uczniów do dalszego kształcenia na poziomie gimnazjum i ponadgimnazjalnym
 3. zachęca uczniów do samokształcenia, umożliwia planowanie i ocenianie wyników samodzielnego uczenia się
 4. zapewnia młodzieży możliwość korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych poprzez umiejętne korzystanie z księgozbioru biblioteki i internetu
 5. daje możliwość młodzieży poszerzenia wiedzy i umiejętności związanych, ze zdrowym stylem życia poprzez ścieżki edukacyjne w wychowaniu prozdrowotnym i ekologicznym z profilaktyką zaburzeń i patologii społecznej przez spotkania z psychologami, lekarzami, pedagogami i korzystanie ze świetlic socjoterapeutycznych
 6. ułatwia uczniom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia poprzez:
 1. spotkania z przedstawicielami i uczniami szkół ponadgimnazjalnych
 2. wycieczki do zakładów pracy
 3. projekcje filmów oświatowych
 4. pogadanki z zakresu proorienytacji zawodowej
 5. współpracę z poradnią psychologiczno - pedagogiczną i poradnią medycyny szkolnej
 1. kształtuje postawy moralne i społeczne umożliwiające akceptację i funkcjonowanie wychowanków w środowisku pozaszkolnym
 2. organizuje środowisko wychowawcze sprzyjające pełni rozwoju umysłowego dzieci i uczniów oraz realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie o systemie oświaty
 3. uczy zasad współżycia w grupie rówieśniczej, współdziałania i współodpowiedzialności za drugą osobę, szkołę i jej wyposażenie
 4. upowszechnia wiedzę ekologiczną oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska poprzez:
 1. konkursy ekologiczne
 2. wycieczki połączone z porządkowaniem otoczeniem
 3. apele i gazetki tematyczne
 4. działania praktyczne
 5. realizację proekologicznych programów
 1. przygotowuje uczniów do kulturalnego spędzania wolnego czasu poprzez udział w różnych formach zajęć rekreacyjno - sportowych, rozrywkowych, kół zainteresowań, zajęć poznawczych, współpracę z placówkami upowszechniania kultury
 2. zapewnia dostosowanie treści, metod i form organizacyjnych nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów
 3. udziela pomocy psychologicznej, pedagogicznej i zdrowotnej w formie:
 1. specjalnych form pracy dydaktycznej i wychowawczej
 2. indywidualnego doradztwa nauczycieli
 3. konsultacji w poradni psychologiczno - pedagogicznej
 4. kwalifikacji do zajęć specjalistycznych
 1. stwarza warunki do uaktywnienia rozwoju zainteresowań i uzdolnień wychowanków poprzez:
 1. udział w zajęciach kół zainteresowań oraz organizacjach działających na terenie szkoły
 2. udział w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych, przeglądach zespołów
 3. eksponowanie wytworów działalności  wychowanków (prace plastyczne, techniczne, literackie i inne)
 4. realizację indywidualnych programów i indywidualnego toku nauczania,
 1.  umożliwia indywidualizację podejścia pedagogicznego i opiekuńczego zgodnie z potrzebami, zwłaszcza do:

- uczniów klas I - III poprzez:

 1. opiekę w czasie wydawania i spożywania posiłków
 2. opiekę w czasie oczekiwania na zajęcia i przed odejściem do domu
 3. wyprowadzania do szatni i pomoc przy ubieraniu uczniów

- uczniów z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku:

 1. organizację zespołów kompensacyjnych
 2. współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, lekarzem, higienistką
 3. organizację zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
 4. kierowanie do poradni specjalistycznych i respektowanie wskazań lekarskich

- uczniów mających trudności w nauce:

 1. konsultację w poradni psychologiczno - pedagogicznej
 2. organizację zajęć dydaktyczno -  wyrównawczych
 3. pomoc dydaktyczną nauczycieli
 4. ścisłą współpracę z rodzicami

- uczniów zaniedbanych środowiskowo, z rodzin wielodzietnych, źle sytuowanych, sierot:

 1. wywiady środowiskowe
 2. poznanie warunków domowych dziecka
 3. udzielanie pomocy doraźnej
 4. składanie wniosków do właściwych instytucji
 • zapewniania dzieciom i młodzieży poszanowanie ich godności osobistej, wolności światopoglądowej i wyznaniowej
 1.  umożliwia podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez:
 1. udział w obrzędach i tradycjach lokalnych
 2. kultywowanie rocznic narodowych i historii szkoły
 3. poszanowanie przeszłości narodu i miejscowości
 4. poszanowanie symboli narodowych i religijnych
 5. poznawanie dziedzictwa kulturowego narodu
 6. udział w lekcjach religii zgodnie z wyznaniem, w oparciu o zasady tolerancji i wolności
 1.  zapewnia bezpieczeństwo w czasie pobytu na terenie szkoły
 2.  umożliwia uczniom realizację obowiązku szkolnego
 3.  upowszechnia kulturę pedagogiczną wśród rodziców poprzez:
 1. zindywidualizowane formy poradnictwa wychowawczego ( rozmowy, udział rodziców w zajęciach i imprezach szkolnych, wspólne wycieczki )
 2. spotkania ze specjalistami z dziedziny psychologii, medycyny
 3. listy do rodziców
 1.  informuje rodziców i opiekunów wychowanków o osiągnięciach dydaktycznych, o niepowodzeniach szkolnych, ich zachowaniu, postawach, wskazywanie drogi i sposobów pomocy  w nauce
 2. organizuje działalność opiekuńczą nad wychowankami przebywającymi w szkole:
 1. nauczyciele prowadzący zajęcia lekcyjne, wychowawcze i pozalekcyjne ponoszą odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w czasie przewidzianym na w/w zajęcia
 2. w czasie przerw międzylekcyjnych, przed i po zakończeniu zajęć nauczyciele pełniący dyżury na każdej kondygnacji budynku i na podwórzu szkolnym zgodnie z opracowanym planem dyżurów
 3. w czasie dyżuru nauczyciel przebywa w wyznaczonym rejonie, odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich uczniów przebywających na tym terenie, zapobiega niebezpiecznym zabawom i zachowaniom

 

Przedszkole w szczególności:

Realizuje cele, zadania wynikające z przepisów prawa a to:

 1. poprzez nauczanie i wychowanie przedszkolne wspomaga indywidualny rozwój dziecka, sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb
 2. umożliwia indywidualizację podejścia pedagogicznego i opiekuńczego, zgodnie z potrzebami poprzez opiekę w czasie wydawania i spożywania posiłków
 3. współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, lekarzem, higienistką dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku
 4. organizuje pomoc dzieciom zaniedbanym środowiskowo, z rodzin wielodzietnych, źle sytuowanych, sierotom
 1. zapewnia bezpieczeństwo w czasie pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym
 2. wychowanek oddziału przedszkolnego może być przyprowadzany i odbierany przez rodziców (prawnych opiekunów) lub uprawnioną przez nich osobę zapewniającą bezpieczeństwo dziecku
 3. współdziała z rodziną, pomagając jej w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej
 4. na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów ) w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci

 

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 329

Udostępniono dnia: 12.03.2016 19:18

Dokument wprowadził:
Administrator

Dokument opublikował:
Administrator

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
 • 12.04.2016, Zofia Pasierb: Edycja zakładki Zakres działania
 • 12.04.2016, Zofia Pasierb: Edycja zakładki Zakres działania
 • 12.04.2016, Zofia Pasierb: Edycja zakładki Zakres Działania