Organami Zespołu Szkół w Łące są:

 1. Dyrektor  Zespołu
 2. Rada Pedagogiczna
 3. Rada Rodziców
 4. Samorząd Uczniowski

Dyrektor Zespołu:

 1. kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą szkoły
 2. reprezentuje szkołę na zewnątrz
 3. sprawuje nadzór pedagogiczny
 4. kieruje pracą Rady Pedagogicznej jako jej przewodniczący
 5. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji
 6. sprawuje opiekę na uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania pro zdrowotne
 7. dba o zapewnienie pracownikom warunków niezbędnych do realizacji zadań
 8. sprzyja tworzeniu dobrej, twórczej atmosfery pracy
 9. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły, zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie
 10. organizuje gospodarczą obsługę szkoły
 11. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych
 12. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.

Dyrektor Zespołu odpowiada za:

 1. zgodność funkcjonowania szkoły z obowiązującym prawem i Statutem Szkoły,
 2. poziom uzyskiwanych wyników nauczania i wychowania,
 3. bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie podczas zajęć organizowanych przez szkołę oraz za stan sanitarny i stan ochrony przeciwpożarowej  obiektów szkolnych,
 4. celowe wykorzystywanie środków finansowych,
 5. prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej zgodnie z odrębnymi przepisami
 6. zabezpieczenie budynku, pomieszczeń,
 7. bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania.

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie jego zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki

 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole
 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor zespołu
 3. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej, jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich ich członków o terminie i porządku zebrania Rady, zgodnie z jej regulaminem.
 4. Zebrania Rady Pedagogicznej zwołuje jej przewodniczący. Zebrania mogą być także zwoływane z inicjatywy organu sprawującego nadzór pedagogiczny, rady rodziców, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej
 5. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb
 6. Dyrektor zespołu przedstawia Radzie Pedagogicznej co najmniej dwa razy w roku ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.
 7. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
 8. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy :
 1. zatwierdzanie planów pracy szkoły
 2. zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów
 3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole
 4. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym wewnętrznego samokształcenia, wdrażania nowatorstwa pedagogicznego
 5. podejmowanie uchwał w sprawie skreślania z listy wychowanków oddziału przedszkolnego
 6. uchwalanie statutu szkoły
 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności :
 1. organizację pracy zespołu, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
 2. plan finansowy zespołu
 3. wnioski dyrektora zespołu o przyznanie nauczycielom oznaczeń, nagród i wyróżnień
 4. propozycje dyrektora zespołu w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
 1. Rada Pedagogiczna dokonuje okresowej i rocznej analizy i oceny stanu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacyjnych i materialnych warunków pracy i nauki.
 2. Rada Pedagogiczna ma prawo :
 1. występowania z wnioskiem w sprawie doskonalenia organizacji nauczania i wychowania
 2. wnioskowania do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora
 3. występowania z wnioskami do organu sprawującego nadzór pedagogiczny o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły lub jego dyrektora
 1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 2. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa i niezwłocznie zawiadamia o tym organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem  prowadzącym szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Decyzja organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczna.
 3. Zebrania rady są protokołowane, protokół podpisuje przewodniczący obrad i protokolant.
 4. Nauczyciele zobowiązani są do nie ujawniania spraw poruszonych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 5. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swej działalności, który nie może być sprzeczny z niniejszym statutem.

Rada Rodziców stanowi reprezentację ogółu rodziców.

 1. Rada Rodziców może występować do dyrektora szkoły, organu prowadzącego i organu nadzoru pedagogicznego z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły
 2. W celu wspierania działalności statutowej zespołu Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin Rady Rodziców.
 3. Rada Rodziców organizuje różne formy aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji zadań szkoły.
 4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny z niniejszym statutem.
 5. Wybór  rady i jej skład osobowy:
 1. wybory do rad oddziałowych – sposób głosowania tajny,
 2. prawo wyborcze przysługuje jednemu z rodziców ucznia.
 3. wybory odbywają się na pierwszym zebraniu rodziców w danym roku szkolnym
 4. jeden z rodziców rady oddziałowej zostaje wybrany do rady rodziców szkoły
 5. rada rodziców uchwala swój regulamin, ukonstytuuje się i uchwali szczegółowy tryb i harmonogram pracy
 6. działające dotychczas rady w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów ustawy tj. do 30 września mają uchwalić szczegółowy tryb przeprowadzania pierwszych wyborów do rad oddziałowych i rady szkoły

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

 1. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynym reprezentantem ogółu uczniów.
 2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
 3. Do podstawowych zadań Samorządu Uczniowskiego należy:
 1. przedstawianie Radzie Pedagogicznej i dyrektorowi Szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów
 2. inspirowanie i współorganizowanie różnych form działalności uczniowskiej na terenie szkoły
 3. podejmowanie inicjatyw zmierzających do poprawy warunków organizacji nauki, poprawy estetyki pomieszczeń szkoły, organizacji czasu wolnego uczniów zgodnie z ich potrzebami i zainteresowaniami
 4. organizowanie i pełnienie dyżurów na terenie szkoły i w jej obejściu
 5. dbanie o rzetelną realizację postanowień statutu dotyczących spraw uczniowskich
 6. współpraca z dyrektorem i Radą Pedagogiczną szkoły
 7. opiniowanie oceny pracy zawodowej nauczyciela
 8. współdecydowanie o przyznawaniu nagród i wyróżnień oraz stosowanie kar wobec uczniów
 1. Samorząd Uczniowski ma prawo do:
 1. zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i wymaganiami
 2. jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu
 3. organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania zainteresowań
 4. organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły
 5. redagowania i wydawania gazetki szkolnej
 6. uczestniczenia w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, w części obrad rozpatrujących problemy wnoszone przez uczniów
 7. okresowych spotkań z dyrektorem szkoły w celu zapoznania się z problemami funkcjonowania szkoły i z programami rozwoju szkoły, przedstawiania wniosków i postulatów uczniów
 8. udzielania poręczenia uczniom, którym ma być wymierzona kara porządkowa
 9. wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego

 

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 94

Udostępniono dnia: 12.03.2016 19:18

Dokument wprowadził:
Administrator

Dokument opublikował:
Administrator

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
 • 12.04.2016, Zofia Pasierb: Edycja zakładki Struktura organizacyjna
 • 12.04.2016, Zofia Pasierb: Edycja zakładki Struktura organizacyjna